0899 825 324 I office@cmn-projects.com

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ

Анализът на индикативните годишни работни програми показва, че през 2018г. най – добри възможности за реализиране на инвестиционни проекти за бизнеса ще предоставят ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

ОПИК ще акцентира върху:
 Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите (74,6 млн. лв.);
〉 Насърчаване на предприемачеството (67,2 млн. лв);
〉 Подобряване на производствения капацитет на предприятията (151,5 млн. лв.);
〉 Внедряване на иновации в предприятията (107,5 млн. лв.);

ПРСР ще акцентира върху:

〉 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – Мярка 4.2. (166,2 млн. лв.);
〉 Стартова помощ за млади земеделски стопани – Мярка 6.1. (43,02 млн. лв.);
〉 Инвестиции в неземеделски дейности – Мярка 6.4 (195 млн. лв.);
〉 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти – Мярка 8.6 (35,2 млн. лв.).

По – долу можете да намерите допълнителна информация за тези и други актуални и предстоящи програми.

Екипът ни остава на разположение за обсъждане на идеите и възможностите Ви за разработване на успешни проекти.