0899 825 324 I office@cmn-projects.com

BG16RFOP002-2.00. „Насърчаване на предприемачеството“

Програмата ще финансира жизнеспособни проекти на стартиращи предприятия, в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими кандидати:

Микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016г.;

〉 Независими предприятия;

〉 Към датата на кандидатстване над 50% от капитала на предприятието се притежават от едно физическо лице – предприемач;

〉 Към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общите допустими разходи по проекта;

Профил на печелившия кандидат (до който искаме до достигнем):

Компания, отговаряща на посочените условия, която в допълнение:

〉 Се притежава (повече от 50%) от:

〉 Жена до 29 години или в диапазона 50 (навършени) и 64 (не навършени) години;

〉 Жена с висше образование (магистър) в областта на проекта;

〉 Жена с опит в областта на проекта (Важно!);

〉 Ще реализира проекта на територията на някой от общините: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

〉 Ще сформира екип с образование и опит в областта на проекта;

Допустими сектори на икономиката, в които ще се реализират проектите:

〉 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло (С 13);

〉 Производство на облекло (С 14);

〉 Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия (С 15.1);

〉 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене (С 16.29);

〉 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители (С 18);

〉 Производство на химични продукти (С 20);

〉 Производство на лекарствени вещества и продукти (С 21);

〉 Производство на изделия от каучук и пластмаси (С 22);

〉 Производство на изделия от други неметални минерални суровини (С 23);

〉 Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия (С 25.50);

〉 Механично обработване на метал (С 25.62);

〉 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия (С 25.71);

〉 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (С 26);

〉 Производство на електрически съоръжения (С 27);

〉 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение (С 28);

〉 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С 29);

〉 Производство на превозни средства, без автомобили (С 30);

〉 Производство на музикални инструменти (С 32.20);

〉 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (С 32.50);

〉 Издателска дейност (J 58);

〉 Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика (J 59);

〉 Създаване и излъчване на радиопрограми (J 60.10);

〉 Създаване и излъчване на телевизионни програми (J 60.20);

〉 Дейности в областта на информационните технологии (J 62);

〉 Информационни услуги (J 63);

〉 Архитектурни дейности (M 71.11);

〉 Инженерни дейности и технически консултации (М 71.12);

〉 Научноизследователска и развойна дейност (M 72);

〉 Дейности в областта на дизайна (M 74.10);

〉 Дейности в областта на фотографията (M 74.20);

Допустими разходи:

〉 Възнаграждения;

〉 Машини, съоръжения и оборудване;

〉 Дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер);

〉 Материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги);

〉 Наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи;

〉 Външни услуги:

〉 изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);

〉 разработване на технологии за производство на продукти (стоки);

〉 изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);

〉 създаване на интернет страница на кандидата;

〉 защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;

〉 Участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи;

〉 Визуализация;

Размер на помощта:

〉 Минимален размер на безвъзмездната помощ – 50000 лв.;

〉 Максимален: 200 000,00 лв.;

Интензитет на помощта (% финансиране от общите допустими разходи):

〉 80% от общите допустими разходи по проекта;

Максимална продължителност на проектните дейности:

〉 18 (осемнадесет) месеца.

Статус:

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване през месец януари 2018 г. Срок за представяне на проектните предложения: 60 календарни дни.