0899 825 324 I office@cmn-projects.com

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Програмата ще финансира жизнеспособни проекти на съществуващи предприятия, от определени сектори на икономиката, чрез които предприятията ще могат да повишат производствения си капацитет и ще произвеждат по – голямо количество продукти и/или услуги.

Допустими кандидати:

〉 Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;

〉 Имат минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016, 2017 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;

Профил на печелившия кандидат (до който искаме до достигнем):

Компания, отговаряща на посочените условия, която в допълнение:

〉 Реализират проекти в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – ИСИС;

〉 Реализират проекти, които ще се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране (област Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин);

〉 Проекти с дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

〉 Има добри финансови показатели с възходящ тренд за периода 2015 – 2017г.

Допустими сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

〉 С20 „Производство на химични продукти“;

〉 C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;

〉 C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

〉 С27 „Производство на електрически съоръжения“;

〉 С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

〉 С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

〉 С30 „Производство на превозни средства, без автомобили”;

Интензивни на знание услуги:

〉 J58 „Издателска дейност“;

〉 J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

〉 J60 „Радио- и телевизионна дейност“;

〉 J61 „Далекосъобщения“;

〉 J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

〉 J63 „Информационни услуги“;

〉 М72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Допустими разходи:

〉 Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

〉 Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

〉 Разходи за разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;

〉 Разходи за разработване и въвеждане на ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса (ERP, CRM и др.);

Размер на помощта:

〉 Минимален размер на безвъзмездната помощ – 100000 лв.;

〉 Максимален: 1000 000 лв.;

Интензитет на помощта (% финансиране от общите допустими разходи):

〉 От 35% до 70% от общите допустими разходи по проекта, в зависимост от мястото на реализация на проекта и категорията на кандидата;

Максимална продължителност на проектните дейности:

〉 18 (осемнадесет) месеца.

Статус:

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване през месец април 2018г. Срок за представяне на проектните предложения: 60 календарни дни.