0899 825 324 I office@cmn-projects.com

ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

ОБХВАТ:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 Развитие на производствени дейности;
〉 Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги извън населените места с развит масов туризъм;
〉 Развитие на услуги във всички сектори (пример: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
〉 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА МЯРКАТА:

100 млн. евро (195 583 000 лв.)

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ е под режим „de minimis” и не може да надхвърля 391 166 лв. (200 000 евро) за период от три години.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

〉 Земеделски производители – физически лица или МСП със стандартен производствен обем (СПО) поне 8 000 евро;
〉 Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

〉 Изграждане, придобиване или подобряване на недвижимо имущество;
〉 Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
〉 Общи допустими разходи, свързани с разходите по т.1 и т. 2, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
〉 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

ПЕРИОД ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ:

Очаква се приемът по мярката да бъде стартиран през месец май 2018г. Срок за подаване на проекти – 60 календарни дни от датата на отваряне.