0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ЦЕЛИ:

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви  земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

  Насърчаване на заетостта.

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро;

първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор.

второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

〉  Физически лица;

  Еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон;

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

  са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;

са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;

са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);

не са одобрени за подпомагане по настоящата подмярка, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 – 2020 г.;

не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план. Изпълнението на бизнес плана по т. 1. 1. трябва да започне най-късно девет месеца след датата на сключване на административния договор. Бизнес планът трябва да доказва:

жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години;

〉  увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение;

  поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева;

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Финансовата помощ представляваща второ плащане се предоставя само при точно изпълнение на бизнес плана и осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ:

17:30 часа на 14.06.2018г.