0899 825 324 I office@cmn-projects.com

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.006 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ”

Бюджет: 200 000 000 лв.

Основна цел:

Предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия.

Размер на безвъзмездното финансиране:

минимален размер: 75 000 лева;

максимален размер: 1 000 000 лева;

Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава, както следва:

  1.  за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период: 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
  2.  за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период: 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
  3.  за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период: 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  4.  за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период: 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Максимален интензитет на помощта:

микро и малки предприятия: 50%;

средни предприятия: 1) за дейности извън Югозападен район (ЮЗР) 50%; 2) за дейности в ЮЗР 45%;

малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 1) за дейности извън Югозападен район (ЮЗР) 45%; 2) за дейности в ЮЗР 35%;

Допустими кандидати:

За да са допустими за кандидатстване по настоящата мярка, кандидатите трябва да:

са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), ), малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps) или дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps);

имат приключени 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години;

са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

  1. Микро предприятия ≥ 80 000 лева;
  2. Малки предприятия ≥ 200 000 лева;
  3. Средни предприятия ≥ 800 000 лева
  4. Small Mid-Caps и Mid-Caps ≥ 3 000 000 лева;

Допустими сектори:

Кандидатите по мярката трябва да развиват своята основна икономическа дейност за 2021г. в сектори съгласно Националния класификатор на икономическите дейности (НКИД – 2008), както следва:

B „Добивна промишленост“;

C „Преработваща промишленост“;

E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“;

F „Строителство“;

G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;

H „Транспорт, складиране и пощи“;

I „Хотелиерство и ресторантьорство“;

J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“;

L „Операции с недвижими имоти“;

M „Професионални дейности и научни изследвания“;

N „Административни и спомагателни дейности“;

P „Образование“;

Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“;

R „Култура, спорт и развлечения“;

S „Други дейности“.

Допустими разходи:

Допустими по настоящата процедура са разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

съоръженията следва да са разположени върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии;

сградата/имотът, в която/който са разположени съоръженията трябва да бъде собственост на кандидата или кандидатът да притежава учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на предложението;

инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество, но не повече от 1 MW;

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ капацитет, осигуряващ съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по инвестицията. Батериите, задължително, следва да бъдат свързани към фотоволтаичната система и да съхраняват енергия от нея;

Срок за изпълнение на проектите:

До 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ

Приложим режим на държавна помощ:

„Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ съгласно чл. 41, т.6, б. в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014);

Времеви график:

Процедурата е отворена за кандидатстване. Краен срок: 15.05.2023г.;

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори