0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Програма за морско дело и рибарство

УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Стратегията на ПМДР подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и принципите на общата политика в областта на рибарството, насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и заетостта в зависими от рибарството общности. По този начин тя подкрепя постигането на целите на стратегията „Европа 2020“:

 • Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
 • Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
 • Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високо равнище на заетост, икономическо, социално и териториално сближаване.

Приоритети и цели на програмата:

 Приоритет на Съюза 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания робарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, чрез:

 • Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов
 • Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и водните екосистеми
 • Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов
 • Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд

 Приоритет на Съюза 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, чрез: 

 • Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания
 • Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП
 • Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите
 • Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве и безопасност

 Приоритет на Съюза 3: Насърчаване на изпълнението на общата политика в областта на рибарството, чрез:

 • Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни
 • Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест

 Приоритет на Съюза 4: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване, чрез:

 • Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика

Приоритет на Съюза 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването, чрез:

 • Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури
 • Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара

Приоритет на Съюза 6: Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика, чрез:

 • Развитие и прилагане на интегрираната морска политика

 Общ бюджет на програмата за морско дело и рибарство:

208 761 083,62 лева

 Управляващ орган (УО): Дирекция „Морско дело и рибарство”, Министерство на земеделието и храните

Междинно звено на УО: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Държавен фонд „Земеделие“ – РА

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори