0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”
август 6, 2023 Николай Николов

БЮДЖЕТ: 180 000 000 лв.

Бюджетът на процедурата е разпределен в зависичост от категорията на кандидатите, както следва:

 Микро и малки предприятия: 48 000 000 лв.;

 Средни предприятия: 87 000 000 лв.;

 Големи предприятия: 48 000 000 лв.;

Допустими кандидати:

 са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

 са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия;

 имат приключени 2020-та, 2021-ва и 2022-ра финансови години;

 са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 1. Микро предприятия ≥ 170 000 лева;
 2. Малки предприятия ≥ 550 000 лева;
 3. Средни предприятия ≥ 950 000 лева;
 4. Големи предприятия ≥ 3 000 000 лева.

Кандидатите по мярката трябва да са заявили подкрепа за икономическа дейност (основна или допълнителна с минимум 20% дял от нетните приходи от продажби за 2022г.), която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Допустими дейности и проекти (задължителни):

 Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

 1. подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
 2. намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
 3. намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа;

 Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 1. заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
 2. намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или
 3. елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки  (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки);

 Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

 1. влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход)

 Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 1. постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда;

〉 Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 1. производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология);

Допустими дейности и проекти (незадължителни):

 Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

 1. използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или;
 2. повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
 3. заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
 4. елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
 5. заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или
 6. осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 7. осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 8. увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Максимален интензитет на помощта:

 до 50% за МСП и от 20% до 35 % за големи предприятия (в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията).

Максимален размер на помощта за индивидуален проект, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

 до 1 000 000 лева за големи предприятия;

 до 750 000 лева за средни предприятия;

 до 550 000 лева за малки предприятия;

 до 350 000 лева за микро предприятия.

Приложим режим на държавна помощ:

 Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

и/или

 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими разходи на ниво краен получател (МСП – бенефициент):

 Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

 Разходи за закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (до 50% от стойността на общите разходи по проекта);

Времеви график:

 Процедурата е отворена за кандидатстване. Краен срок: 03.10.2023г. (16:30 часа);

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори