0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Програмата ще финансира проекти, насочени към стартиране и развитие на неземеделска дейност, на територията на общини – селски райони.

Обхват:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

Развитие на производствени дейности;

Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги извън населените места с развит масов туризъм;

Развитие на услуги във всички сектори (пример: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими кандидати:

Земеделски производители – физически лица или МСП със стандартен производствен обем (СПО) поне 8 000 евро;

Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Профил на печелившия кандидат (до който искаме до достигнем):

Микро-предприятие (до 9 човека персонал), което:

Развива или ще развие производствена дейност;

Дейността се развива / ще се развива на територията на Северозападния район (области: Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин);

Проектът предвижда разкриване на нови работни места (ще доведе до устойчива заетост в селския район);

Има поне 3 годишна история в областта на проекта;

Обобщение – съществуващи производствени предприятия от Северозападния район, с персонал до 9 човека;

Допустими разходи:

Изграждане, придобиване или подобряване на недвижимо имущество;

Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

Общи допустими разходи, свързани с разходите по т. 1 и т. 2, например: хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Размер на помощта:

До 200 000 евро (391 166 лв.);

Интензитет на помощта (% финансиране от общите допустими разходи):

До 50% от общите допустими разходи по проекта;

Статус:

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване през месец април 2018 г. Срок за представяне на проектните предложения: 60 календарни дни.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори