0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Програмата финансира реализирането на пилотни за страната проекти, чрез които компаниите ще оптимизират използваните ресурси или ще намалят количествата отпадъци, генерирани при производствата им.

<strong>Допустими кандидати:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Микро, малки и средни предприятия;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>С минимум 3 приключени финансови години (създадени преди 01.01.2015 г.);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Осъществяват дейност (основна или допълнителна) в Сектор C „Преработваща промишленост“, съгласно НКИД – 2008;

<strong>Профил на печелившия кандидат (до който искаме до достигнем):</strong>

Компания, отговаряща на посочените условия, която в допълнение:

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>От дейността си формира някой от следните видове отпадъци:

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон; метали; пластмаса; дървесни отпадъци);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Излезли от употреба моторни превозни средства – възможности за оползотворяване на стъклата;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Отработени масла;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Гуми;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Портативни батерии и акумулатори;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Автомобилни батерии и акумулатори;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Индустриални батерии и акумулатори;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори);

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Биоотпадъци;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Строителни отпадъци

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Има добри финансови показатели с възходящ тренд за периода 2014 – 2016 г.

<strong>Допустими дейности:</strong>

<u>Елемент А „Внедряване“ (задължителен):</u>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство;

<u>Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен):</u>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване;

<u>Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен):</u>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Визуализация на проекта;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Одит на проекта;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории;

<strong>Размер на помощта:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Минимален размер на безвъзмездната помощ – 200 000 лв.;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>Максимален:
<ul>
<li>Микропредприятия – 750 000 лв.;</li>
<li>Малки предприятия – 1 000 000 лв.;</li>
<li>Средни предприятия – 1 500 000 лв.</li>
</ul>
<strong>Интензитет на помощта (% финансиране от общите допустими разходи):</strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>По Елемент А „Внедряване“ – от 35 до 70% от допустимите разходи, в зависимост от приложимия режим на държавни помощи;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>По Елемент Б „Консултантски услуги“ – 50% от общите допустими разходи по елемента;

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>По елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ – 70% от общите допустими разходи по елемента;

<strong>Максимална продължителност на проектните дейности: </strong>

<span style=”color: #ff6600;”>〉 </span>20 (двадесет) месеца.

<strong>Статус:</strong>

<span style=”color: #ff6600;”><strong>Процедурата е отворена за кандидатстване. Краен срок: 16:00 часа на 23.04.2018 г.</strong></span>

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори