0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Преход към кръгова икономика

Бюджет: 180 000 000 лв.

Предвижда се 20% от средствата по ПВУ (36 000 000 лева) да бъдат разпределени към големи предприятия;

Допустими дейности и проекти:

〉 Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.;

〉 Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки;

〉 Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност;

〉 Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, в това число подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите;

〉 Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.;

Насоченост на подкрепата:

МСП и големи предприятия от сектор C „Преработваща промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза.

Максимален интензитет на помощта:

〉 до 50% за МСП и до 30 % за големи предприятия.

Максимален размер на помощта за индивидуален проект, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

〉 до 1 000 000 лева за големи предприятия;

〉 до 750 000 лева за средни предприятия;

〉 до 550 000 лева за малки предприятия;

〉 до 350 000 лева за микро предприятия.

Приложим режим на държавна помощ:

〉 Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

и/или

〉 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Важно: В случай на заявени разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ за ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им, същите ще бъдат допустими под режим „de minimis“.

Допустими разходи на ниво краен получател (МСП – бенефициент):

〉 Физически капитал (закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА);

〉 Труд (разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им);

〉 Технология (разходи за придобиване на ДНА – специализиран;

Времеви график (индикативен):

〉 Отваряне 3-то тримесечие на 2022 г.;

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори