0899 825 324 I office@cmn-projects.com

Преход към кръгова икономика

Бюджет: 180 000 000 лв.

Предвижда се 20% от средствата по ПВУ (36 000 000 лева) да бъдат разпределени към големи предприятия, 50% от средствата (90 000 000 лв.) към средни предприятия и 30% от средствата (54 000 000 лв.) към микро- и малки предприятия.

Допустими кандидати:

са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия;

имат приключени 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години;

са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 1. Микро предприятия ≥ 200 000 лева;
 2. Малки предприятия ≥ 600 000 лева;
 3. Средни предприятия ≥ 1 000 000 лева;
 4. Големи предприятия ≥ 3 000 000 лева.

Кандидатите по мярката трябва да са заявили подкрепа за икономическа дейност (основна или допълнителна с минимум 20% дял от нетните приходи от продажби за 2021г.), която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Допустими дейности и проекти:

Предотвратяване  или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

 1. Подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти);

Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

 1. Използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
 2. Повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
 3. Влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
 4. Заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини;

Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 1. Заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
 2. Намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или
 3. Осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба;

Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

 1. Повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 2. Осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 3. Увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба;

Максимален интензитет на помощта:

〉 до 50% за МСП и до 30 % за големи предприятия.

Максимален размер на помощта за индивидуален проект, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

〉 до 1 000 000 лева за големи предприятия;

〉 до 750 000 лева за средни предприятия;

〉 до 550 000 лева за малки предприятия;

〉 до 350 000 лева за микро предприятия.

Приложим режим на държавна помощ:

〉 Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

и/или

〉 Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими разходи на ниво краен получател (МСП – бенефициент):

Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

Разходи за закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (до 50% от стойността на общите разходи по проекта);

Времеви график (индикативен):

〉 Процедурата е обявена за обществено обсъждане. Предстоящо отваряне март 2023 г.;

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Повече информация

Настройките на „бисквитките“ на този уебсайт са настроени да „позволяват„ бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитки, или щракнете върху "Приемам" по-долу, вие се съгласявате с това.

Затвори